NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Sportovního areálu a Městské sportovní haly

I. Základní ustanovení

1. Sportovní klub Královo Pole z. s., je příspěvková organizace se sídlem Vodova 108, 61200 Brno. IČ: 00542822, jako provozovatel sportovního   

    zařízení (dále jen zařízení), vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru, ukládá zákon.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního  

     utkání či obdobné sportovní nebo kulturní akce.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého  

    majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto  

    návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

6. Provozní pravidla dále upravuje provozní řád sportovní haly.

II. Vstup a pobyt v zařízení

1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu 

    opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení, nebo při povolení volného vstupu pořadatelem.

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR, je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou 

    vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory  

    zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného, odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními  

    předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jenž  upravují provoz zařízení. Dále každou osobu, která neuposlechne  

    pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR, osobní 

    kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III. Povinnosti návštěvníků zařízení

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku,  

    nepůsobil škodu na zařízení, či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval

    a neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů,

    členů záchranné služby apod.

3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

 

IV. Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek

d) vnášet natlakované nádoby

e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)

f) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

g) kouřit a používat otevřený oheň

h) ničit zařízení a jeho vybavení

i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

j) bez souhlasu provozovatele pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy

    probíhající sportovní akce

k) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

V. Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto  

    návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení POŘADATEL.

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu

    sportovní akce.

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší

    toto oprávnění také Policii ČR.

 

VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené  

    úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit na recepci haly.

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení,

    a to na jakoukoli dobu.

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem, bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku   

    (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

 

VII. Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 1. 1. 2016